lines

System bilingowy dla sprzedawców i dystrybutorów energii i gazu

Billingo to kompleksowe narzędzie wspierające procesy sprzedaży, obsługi klienta oraz rozliczeń w sektorze energetyki.
top lines

Funkcjonalności systemu

Generator
umów
System pomiarowy
sprzedawcy
System obsługi sprzedaży
Wytwórcy
POB
Sprzedaż
agencyjna
Obieg dokumentów
Bilansowanie

Procesuje i generuje umowy dla potencjalnych klientów. Umożliwia definiowanie dowolnego procesu akceptacji umowy wraz z poszczególnymi etapami zmiany sprzedawcy. Umożliwia pełną kontrolę każdego z etapów akceptacji umowy.

Funkcje modułu

 • Minimalne i indywidualne cenniki bazowe
 • Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych
 • Automatyczne wysyłanie umów z załącznikami
 • Obliczanie masy marży
 • Definiowanie kaucji / marży dla handlowców
 • Rozliczenie umowy po imporcie danych rzeczywistych
 • Możliwość definiowania poszczególnych etapów podpisywania umowy i zmiany sprzedawcy
 • Dowolne szablony umów

System stanowi kompletne i samodzielne narzędzie w zakresie zapewnienia pomiarów TPA dla sprzedawców. Pozyskuje dane pomiarowe od wszystkich OSD na terenie kraju.

Funkcje modułu

 • Kartoteka odbiorców
 • Kartoteka umów 3 / 6
 • Wystawianie faktur na podstawie prognoz lub rzeczywistego zużycia
 • Dowolna liczba punktów pomiarowych w umowie
 • Dowolne prognozy i ceny w podziale na strefy dla każdego punktu pomiarowego
 • Dowolne zmiany taryf, cen i prognoz (obowiązują od daty)
 • Opłaty dystrybucyjne (w tym opłaty stałe, zmienne, abonamentowe, jakościowe, moc zamówiona, inne, dowolnie definiowane)
 • Zaliczki, rabaty i podział akcyzy (gaz)
 • Dowolne okresy rozliczeń w umowie
 • Automatyczne rozliczenie odbiorców na podstawie rzeczywistych zużyć
 • Automatyczne korekty w przypadku zmian rzeczywistych zużyć
 • Automatyczne korekty, noty odsetkowe i noty księgowe
 • Rejestracja płatności
 • Obsługa płatności masowych
 • Integracja z bankami
 • E-faktury
 • Raporty windykacyjne i wezwania do zapłaty
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi plikowa i on-line
 • Akcyza
 • Notatki
 • e-Bok

System odpowiada za bieżącą obsługę sprzedaży. Umożliwia wystawianie faktur prognozowanych oraz rozliczeniowych według własnych cykli rozliczeniowych, niezależnych od cykli odczytowych OSD. System posiada funkcjonalność rejestracji wpłat, kontroli należności oraz ich windykacji.

Funkcje modułu

 • Automatyczna integracja z OSD, w tym obsługa zmian rzeczywistych zuzyć
 • Dowolna liczba taryf, definiowanie własnych taryf sprzedawcy 4 / 6
 • Dowolny podział na strefy indywidualnie dla każdego miesiąca
 • Profile (w tym ukrzywianie prognoz rocznych na podstawie profilu)
 • Generowanie danych szacunkowych na podstawie danych zaimportowanych, danych profilowych oraz dziennych
 • Generowanie plików godzinowych PTPiREE

Moduł umożliwia rozliczanie z wytwórcami zakupu i sprzedaży energii w rozliczeniu dobowo-godzinowym. Informacje o bieżących cenach na rynku dnia następnego oraz o aktualnej produkcji są udostępnianie w e-Boku. Algorytmy rozliczające ceny oraz wartość zakupów lub sprzedaży mogą być dowolnie definiowane.

Funkcje modułu

 • Dobowo-godzinowe rozliczenie zakupu i sprzedaży
 • Dowolne algorytmy obliczania ceny i wartości w każdej godzinie
 • Automatyczny import cen dobowo-godzinowych
 • Wystawienie faktur w imieniu wytwórcy
 • Generowanie raportów handlowych dla wytwórcy
 • Automatyzacja komunikacji z Zarządcą Rozliczeń
 • Bilansowanie energii oddanej i pobranej na potrzeby własne
 • Bieżąca informacja o wartości produkcji i zużyciach energii, cenach dobowo-godzinowych, wartości zakupu/sprzedaży
 • Automatyczne obliczanie masy marży od kontraktów oraz naliczanie prowizji

Moduł umożliwia dobowo-godzinowe rozliczanie sprzedawców energii elektrycznej w zakresie usługi bilansowania. Pozwala na automatyczne wystawianie korekt z możliwością generowania korekt w dowolnych okresach rozliczeniowych. Optymalizuje koszty bilansowania na rynku SPOT.

Funkcje modułu

 • Definicja kontraktów na zakup energii
 • Generowanie faktur bilansujących w dowolnych okresach
 • Bieżąca informacja o zużyciu i kosztach bilansowania
 • Optymalizacja na rynku SPOT

Moduł umożliwia zarządzanie agentami, przedstawicielami handlowymi oraz umowami pozyskiwanymi przez agentów. Umowy są rejestrowane, paczkowane i wysyłane do sprzedawcy. Workflow procesowania umowy oraz weryfikacji telefonicznej przez call center można dowolnie definiować. Moduł posiada również funkcję generowania dokumentów dla przedstawicieli handlowych.

Funkcje modułu

 • Rejestr Agentów
 • Rejestr Przedstawicieli Handlowych
 • Rejestr Pełnomocnictw
 • Generowanie dokumentów dla Przedstawicieli Handlowych (np. identyfikator, pełnomocnictwo)
 • Paczkowanie i wysyłanie umów
 • Dowolny workflow procesowania umowy i weryfikacji telefonicznej

Moduł umożliwia pełną automatyzację hurtowych zakupów i sprzedaży energii elektrycznej oraz bilansowanie ilościowe i wartościowe.

Funkcje modułu

 • Import kontraktów z giełdy i fakturowanie dzienne wg daty dostawy oraz generowanie raportów handlowych po stronie zakupów
 • Import raportów handlowych i korekt z PSE, automatyczne fakturowanie dekadowe oraz generowanie raportów handlowych po stronie zakupów
 • Rejestr i fakturowanie porozumień złotowych i walutowych standardowych oraz niestandardowych
 • Rejestr zakupów umożliwiający rejestrację wszystkich kosztów do raportu NOI
 • Raport przepływy do analizy i bilansowania dokumentów po stronie zakupu i sprzedaży

Moduł umożliwia rejestrację i akceptację dokumentów kosztowych.

Funkcje modułu

 • załączanie skanów dokumentów
 • możliwość definiowania różnych ścieżek akceptacji w zależności od kwot i innych parametrów dokumentów
 • automatyczne sprawdzenie czy kontrahent jest na białej liście na określonym poziomie akceptacji oraz dodanie raport z weryfikacji jako załącznik do dokumentu
 • generowanie polecenie przelewu do banku
 • eksport dokumentów do systemu finansowo-księgowego
 • weryfikacja poprawności danych
 • weryfikacja wymagalności danych na określonych poziomach akceptacji
 • powiadomienia mailowe o koniecznych czynnościach (np. akceptacji czy weryfikacji dokumentów)

wdrożenie i obsługa

Proces wdrożania

Gwarancja
systemowa
Billingo jest aplikacją dostępną w chmurze. Parametry systemu oraz ceny zakładają minimum trzyletni okres umowy. System objęty jest roczną gwarancją oraz profesjonlanym wsparciem technicznym w trakcie trwania umowy.

Podstawowe parametry systemu (w wersji standard)

 • Liczba punktów pomiarowych w ramach opłaty przy obsłudze danych dobowo-godzinowych
  5.000
 • Liczba punktów pomiarowych w ramach opłaty przy obsłudze danych stanowych
  10.000
 • Liczba integracji z systemami płatności masowych banku w ramach opłaty wdrożeniowej
  1
 • Liczba integracji z systemem księgowym z zakresie eksportu danych kontrahentów oraz dokumentów sprzedaży w ramach opłaty wdrożeniowej
  1
 • Dostępna przestrzeń dyskowa na dokumenty w ramach opłaty
  30 GB
photo